Số tiền Đồng nhận đc(km 30%)
50.000 VNĐ 65 Vạn Đồng
100.000 VND 130 Vạn Đồng
200.000 VNĐ 260 Vạn Đồng
500.000 VNĐ 650 Vạn Đồng
1.000.000 VNĐ 1300 Vạn Đồng
2.000.000 VNĐ 2600 Vạn Đồng
.... ........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* NẠP THẺ QUA HÌNH THỨ QUẸT MÃ QR MO MO

SDT: 0935018940

phần nhập lời nhắn là tên tài khoản game

nhớ kiểm tra kỹ người thừa hưởng khi quét mã QR

 * NẠP THẺ QUA HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN AGRIBANK

- TÊN NGƯỜI THỤ HƯỞNG NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG LOAN

- TK 4500205298946

phần nhập lời nhắn là tên tài khoản game